Fanswear.cz
Fanswear.cz

Všeobecné obchodní podmínky

Předmět a působnost obchodních podmínek

1.1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky”) upravují práva a povinnosti společnosti Fanswear s.r.o, Lidická 700/19, Brno, 602 00 IČ: 07944730 (dále jen „společnost”) a jejích zákazníků a dále postup uzavírání smlouvy se zákazníkem.

1.2. Podmínky jsou ve smyslu ustanovení § 1751zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník”) součástí obsahu smluv uzavíraných společností se zákazníkem a zákazník měl možnost se před uzavřením smlouvy seznámit s těmito Podmínkami jejich zasláním společností spolu s nabídkou (nabídkovým listem). Obsah smlouvy tvoří zákazníkem akceptovaná nabídka společnosti a obchodní podmínky. Jestliže společnost uzavřela se zákazníkem rámcovou smlouvu, tvoří obsah konkrétní kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo také ujednání rámcové smlouvy. Obchodní podmínky jsou považovány za akceptované akceptací cenové nabídky, zasláním objednávky nebo uhrazením zálohové faktury.

1.3. V případě rozporu ustanovení těchto Podmínek a ustanovení kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo má přednost ustanovení kupní smlouvy, příp. smlouvy o dílo. V případě rozporu ustanovení těchto Podmínek a ustanovení rámcové smlouvy, má přednost ustanovení rámcové smlouvy. V případě rozporu ustanovení rámcové smlouvy a ustanovení konkrétní kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo, má přednost ustanovení konkrétní kupní smlouvy, příp. smlouvy o dílo.

Uzavření smlouvy

2.1.Smlouva mezi společností a zákazníkem je uzavřena akceptací nabídky (nabídkového listu, email) vyhotovené společností. Podá-li zákazník objednávku prostřednictvím emailu, je smlouva uzavřena výslovnou akceptací objednávky společností (e-mailem).

2.2. Zákazník se může obrátit na společnost osobně, e-mailem, poštou se svou poptávkou na předložení nabídky (nabídkového listu). Poptávka musí obsahovat:

 • a) kontaktní údaje zákazníka (jméno a příjmení nebo název, identifikační číslo osoby, místo podnikání, sídlo nebo bydliště);
 • b) grafické podklady;
 • c) termín zhotovení;
 • d) způsob balení;
 • e) objem zakázky;
 • f) u objednání zboží: velikost, počty, barevnost;
 • g) způsob dopravy zboží;
 • h) upřednostněný způsob zaslání nabídky a způsob, jakým zákazník potvrdí akceptaci nabídky (e-mailem, poštou ).

2.3. Grafické podklady mohou být dodány

 • a) v elektronické podobě Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw 12 nebo v jiné podobě odsouhlasené společností

2.4. Poskytují-li údaje obsažené v poptávce zákazníka dostatek informací pro zpracování nabídky, zašle společnost zákazníkovi nabídku ve formě nabídkového listu. Nabídka může být zákazníkovi zaslána e-mailem, poštou , a to dle upřednostněného způsobu zaslání nabídky. Společnost je nabídkou vázána po dobu čtrnácti dnů ode dne jejího odeslání zákazníkovi, není-li v nabídce stanoveno jinak.

2.5. Souhlasí-li zákazník s nabídkou, potvrdí její přijetí (akceptaci) společnosti e-mailem, poštou. Doručením akceptace společnosti je uzavřena smlouva, dle těchto Podmínek.

Dodací lhůta

3.1. Lhůta pro dodání reklamních předmětů a služeb, zakázkového textilu nebo provedení potisku, výšivky, sublimace nebo aplikace potisků na textil zákazníka (dále jen „dodací lhůta”) je obsažena v nabídce společnosti.

3.2.Dodací lhůta se považuje za dodrženou, pokud v této lhůtě

 • a) je zboží připraveno pro převzetí zákazníkem v provozovně společnosti a zákazník je o této skutečnosti vyrozuměn;
 • b) je zboží předáno zákazníkovi na místě určeném zákazníkem nebo zboží nemůže být zákazníkovi na takovém místě předáno pro nedostatek součinnosti zákazníka, je-li doprava zboží prováděna společností
 • c) je zboží předáno k přepravě, je-li doprava zajišťována přepravní službou.

3.3. Společnost přestává být vázána povinností dodržet dodací lhůtu (splnit zakázku v dodací lhůtě) v těchto případech:

 • a) zákazník neuhradí ve stanovené lhůtě zálohovou fakturu;
 • b) zákazník se nevyjádří ke korektuře ve lhůtě podle odst. 6.3;
 • c) zákazník se nevyjádří ke vyvzorovanému výrobku ve lhůtě podle odst. 6.8;
 • d) zákazník nedodal zboží ke zhotovení díla ve stanovené lhůtě (např. nedodal zboží k dekoraci);
 • e) zákazník nedodal podklady potřebné pro realizaci zakázky ve stanovené lhůtě;
 • f) zákazník neposkytl společnosti jinou součinnost nezbytnou ke splnění její povinnosti;
 • g) zákazník je v prodlení se zaplacením jakéhokoli peněžitého závazku vůči společnosti
 • h) nastane okolnost vylučující odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku;
 • i) na trhu není dostupné zboží nezbytné ke splnění zakázky;
 • j) v jiných případech stanovených těmito Podmínkami;
  přičemž nová dodací lhůta začne běžet po odpadnutí příslušné překážky.

3.4. Společnost je povinna bez zbytečného odkladu informovat zákazníka o tom, že nastala okolnost vylučující odpovědnost dle odst. 3.3 písm. h) těchto Podmínek nebo že na trhu není dostupné zboží nezbytné ke splnění zakázky dle odst. 3.3 písm. i) těchto Podmínek.

Cena

4.1.Cena za dodání reklamních předmětů a služeb, zakázkového textilu nebo provedení potisku, výšivky, sublimace nebo aplikace potisků na textil zákazníka (dále jen „kupní cena”) může být určena

 • a) na základě obsahu rámcové smlouvy
 • b) zvláštní dohodou společnosti a zákazníka - nabídkového listu

4.2. Cena bude uvedena v nabídce společnosti adresované zákazníkovi nezahrnuje následující náklady

 • a) náklady na balení zboží; náklady na balení zboží se určí podle konkrétních požadavků zákazníka na balení zboží a jejich výše bude se zákazníkem dohodnuta společně s dohodou o způsobu balení zboží;
 • b) náklady na provedení korektury dodaných grafických vzorů a úpravu grafických podkladů dodaných zákazníkem;
 • c) náklady na přepravu zboží k zákazníkovi, není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak.

4.3. K ceně se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši stanovené právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Splatnost

5.1. Splatnost daňových dokladů vystavených společností je deset (10) dní ode dne vystavení. Splatnost zálohových faktur vystavených společností je sedm (7) dnů ode dne vystavení.

5.2. Je-li zákazník v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo souvisejících nákladů je zákazník povinen zaplatit společnosti smluvní pokutu ve výši 0,1 % dlužné částky za každý den prodlení. Splatnost smluvní pokuty nastává vždy posledním dnem příslušného kalendářního týdne, ve kterém byť jen částečně trvalo prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny.

5.3. Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka teprve zaplacením celé kupní ceny a příp. souvisejících nákladů.

5.4. Zákazník není oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku proti pohledávce společnosti nebo postoupit svou pohledávku za společností na třetí osobu.

5.5. V případě prodlení zákazníka se zaplacením kupní ceny nebo souvisejících nákladů delším než deset dní ode dne splatnosti daňového dokladu nebo zálohové faktury, je společnost oprávněna od smlouvy odstoupit.

5.6. V případě prodlení zákazníka se zaplacením jakéhokoli peněžitého závazku vůči společnosti je společnost oprávněna pozastavit veškeré dodávky zákazníkovi, a to až do vyrovnání všech závazků zákazníka vůči společnosti. Takové pozastavení dodávek se nepovažuje za porušení smlouvy ze strany společnosti

Korektura a vyvzorovaný výrobek

6.1. Korekturou se rozumí grafický návrh provedení potisku, výšivky, sublimace nebo aplikace potisků na textil, který zahrnuje velikost, množství, barevnost a způsob technologie (potisk, výšivka nebo sublimace). Korekturu může dodat společnosti zákazník nebo může být korektura vypracována společností. Neuvede-li zákazník nejpozději při akceptaci nabídky, že dodá korekturu on, připraví korekturu společnost; to neplatí, dohodnou-li se společnost a zákazník jinak. Za přípravu korektury náleží společností odměna, na jejíž výši se společnost a zákazník dohodnou..

6.2. Připravuje-li korekturu společnost, je zaslána klientovi e-mailem do 5 pracovních dní po zaevidování akceptované nabídky a poskytnutí všech údajů pro přípravu korektury zákazníkem, vč. případných fyzických vzorků, jsou-li pro přípravu korektury potřeba.

6.3. Zákazník je povinen se ke korektuře vyjádřit do 48 hodin od jejího doručení. Bez odsouhlasení korektury zákazníkem není možné přistoupit k provádění potisku, výšivky, sublimace nebo aplikace potisků. Nevyjádří-li se zákazník ke korektuře ve lhůtě podle věty první, zaniká jeho právo, aby zakázka byla provedena v dodací lhůtě.

6.4. Má-li zákazník k první korektuře výhrady a následující (druhá) korektura zaslaná společností zákazníkovi je již zákazníkem odsouhlasena, prodlužuje se dodací lhůta o dobu od uplynutí lhůty k vyjádření k první korektuře do odsouhlasení korektury zákazníkem. Má-li zákazník výhrady k první korektuře a ke druhé korektuře, zaniká právo zákazníka, aby zakázka byla provedena v dodací lhůtě. V závislosti na okamžiku odsouhlasení korektury zákazníkem dohodne společnost se zákazníkem novou dodací lhůtu.

6.5. Po přípravě korektury může být připraven vyvzorovaný výrobek. Vyvzorovaný výrobek se připravuje tehdy, dohodnou-li se na tom společnost a zákazník. Přípravou vyvzorovaného výrobku se rozumí provedení potisku, výšivky, sublimace nebo aplikace potisků na jeden kus textilu nebo předmětu. Společnost má právo na úhradu nákladů za přípravu vzorků nedohodne li se se zákazníkem jinak.

6.6. Společnost se dohodne se zákazníkem, zda mu bude zaslán vyvzorovaný výrobek (tj. vlastní textil) zásilkovou službou nebo naskenovaný nebo vyfocený vyvzorovaný výrobek e-mailem.

6.7. V případě zaslání vyvzorovaného výrobku zásilkovou službou bude zákazník e-mailem vyrozuměn o předání vyvzorovaného výrobku zásilkové službě.

6.8. Je-li zákazníkovi zaslán vyvzorovaný výrobek zásilkovou službou, je zákazník povinen se k vyvzorovanému výrobku vyjádřit do 24 hodin od jeho doručení. Nevyjádří-li se zákazník v této lhůtě, zaniká právo zákazníka, aby byla zakázka provedena v dodací lhůtě, a společnost dohodne se zákazníkem novou dodací lhůtu.

6.9. Bez odsouhlasení vyvzorovaného výrobku nebo naskenovaného nebo vyfoceného vyvzorovaného výrobku zákazníkem není možné přistoupit k provádění potisku, výšivky, sublimace nebo aplikace potisků na textil u sjednaného rozsahu zakázky .

6.10. V případě výhrady zákazníka k vyvzorovanému výrobku nebo naskenovanému nebo vyfocenému vyvzorovanému výrobku znamená změnu požadavků zákazníka oproti odsouhlasené korektuře, zaniká zákazníkovi v okamžiku doručení výhrady zákazníka k vyvzorovanému výrobku nebo naskenovanému nebo vyfocenému vyvzorovanému výrobku společnosti právo zákazníka, aby byla zakázka provedena v dodací lhůtě, a společnost dohodne se zákazníkem novou dodací lhůtu. Ze stejného důvodu (požadavek zákazníka na změnu oproti odsouhlasené korektuře), bude další změna (nová korektura, nový vyvzorovaný výrobek) zpoplatněna dle stanoveného ceníku.

6.11. Zahrnuje-li zakázka něco jiného než pouhý potisk, výšivku, sublimaci nebo aplikaci potisku, neplatí lhůty podle odst. 6.1 až 6.10 a společnost dohodne individuálně se zákazníkem jednotlivé termíny pro zaslání korektury a vyvzorovaného výrobku nebo naskenovaného nebo vyfoceného vyvzorovaného výrobku a lhůty pro jejich odsouhlasení zákazníkem.

Místo dodání zboží

7.1. Zákazník je povinen převzít zboží (zakázkový textil nebo provedené dílo) v provozovně společnosti na adrese Kopečná 7, 602 00 Brno, není-li dohodnuto jinak. Zákazník je povinen potvrdit převzetí zboží písemně, a to zpravidla podpisem a otiskem razítka, je-li zákazníkem používáno, na dodacím listu.

7.2. Po dohodě se zákazníkem může být zboží zasláno zákazníkovi přepravní službou (DPD, PPL, DHL, Česká pošta), kterou hradí zákazník podle platného ceníku přepravní společnosti.

Nebezpečí škody na věci

8.1. Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka

 • a) převzetím zboží zákazníkem v provozovně společnosti Kopečná 7, 602 00 Brno
 • b) předáním zboží k přepravě, je-li zajišťována přepravní službou.

8.2. Je-li zákazník v prodlení s převzetím zboží, přechází nebezpečí škody na věci na zákazníka okamžikem vzniku jeho prodlení s převzetím zboží.

8.3. V případě smlouvy o dílo zákazník podle § 2598 odst. 1 občanského zákoníku nese nebezpečí škody na věcech, které opatřil k provedení díla, a zůstává jejich vlastníkem až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí předmětu díla. Textil předaný zákazníkem k provedení díla zůstává po celou dobu ve vlastnictví zákazníka a zákazník nese po celou dobu nebezpečí škody na něm.

8.4. Po převzetí zboží je zákazník povinen dodržovat pokyny výrobce pro nakládání s předměty (praní, žehlení apod.). O povinnosti dodržovat pokyny výrobce pro nakládání s textilem je zákazník povinen poučit osoby, kterým zboží dále předává.

Rozměrová tolerance a množstevní rozdíly

9.1. Při dodání zakázkového textilu (kupní smlouva) nebo provedení potisku nebo aplikace potisků na textil zákazníka (smlouva o dílo) je třeba počítat se srážlivostí a deformací u užitého textilního materiálu a používané technologie tisku v rozmezí +/- 10 % v osách X a Y. Případné odchylky v rozmezí podle věty první nepředstavují porušení povinnosti společnosti.

9.2. Z technologických důvodů se v případě smlouvy o dílo (provedení potisku, výšivky, sublimace nebo aplikace potisků na předměty zákazníka) připouští, aby u části zboží předaného zákazníkem k provedení díla došlo ke znehodnocení při provádění díla. O množství znehodnoceného zboží se snižuje rozsah díla. Zákazník může předejít snížení rozsahu díla tím, že poskytne společnosti množství předmětů určeného k dekoraci, které je větší než rozsah díla. Na dodání většího množství textilu se zákazník musí se společností dohodnout.

9.3. Nepřesáhne-li množství znehodnoceného zboží 5 % (slovy: pět procent) z celkového počtu předmětů předaného zákazníkem k provedení díla, nevzniká zákazníkovi právo na úhradu ceny znehodnoceného textilu, nebo zboží.

9.4. Přesáhne-li množství znehodnoceného zboží 5 % (slovy: pět procent) z celkového počtu předmětů předaného zákazníkem k provedení díla, společnost uhradí zákazníkovi pořizovací cenu té části znehodnoceného zboží, která přesahuje 5 % (slovy: pět procent) z celkového počtu zboží předaného zákazníkem k provedení díla, nejvýše však do sjednané ceny potisku, nebo výšivky.

Povinnost mlčenlivosti

10.1.Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech obchodní, výrobní či technické povahy související se společností, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu a které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné (dále jen „důvěrné informace”).

10.2. Zákazník nesmí zneužít důvěrné informace ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetí osoby.

Odpovědnost za vady

11.1.Společnost odpovídá za vady, které:

 • a) má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na zákazníka, nebo
 • b) se vyskytnou v záruční době (záruka).

11.2. Vzhledem k druhu zboží a určení jeho použití, negarantuje Společnost žádné specifické vlastnosti zboží, garantuje však, že si zboží po dále určenou záruční dobu zachová vlastnosti u zboží tohoto druhu obvyklé. Takto přebíraná záruka se však nevztahuje na potisk dodávaného zboží. Společnost poskytuje zákazníkovi ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, na všechny dodané výrobky záruku za jakost po dobu 6 (šest) měsíců ode dne přechodu vlastnického práva na zákazníka, není-li stanoveno společností u příslušného zboží jinak. Jako záruční list slouží buď faktura, dodací list nebo příjmový doklad vystavený společností. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nadměrným nebo nevhodným užíváním (např. mechanické opotřebení způsobené nevhodným zacházením), zanedbáním péče o zboží (např. zničení potisku žehličkou) či poškození způsobené vyšší mocí, u hrnků se doporučuje pouze ruční mytí. Zákazník bere na vědomí, že textil je nutné prát na 30° C a bez použití agresivních přísad pracího prášku. V případě, že zákazník je spotřebitel, část tohoto ustanovení o délce záruky za jakost ne nepoužije.

11.3. Společnost neodpovídá za vady, které jsou důsledkem vlastností materiálu poskytnutého zákazníkem.

11.4. Společnost není povinna kontrolovat vhodnost textilu poskytnutého zákazníkem pro provedení potisku, výšivky, sublimace nebo aplikace potisků na textil zákazníka a v případě zjištění nevhodného textilu zákazníka na tuto skutečnost upozornit. Jestliže společnost upozorní zákazníka na nevhodnost textilu, přičemž tato nevhodnost je překážkou pro řádné provedení díla, je společnost oprávněna provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit do doby dodání vhodného textilu zákazníkem nebo obdržení písemného sdělení zákazníka, že trvá na provádění díla s použitím předaného textilu. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje dodací lhůta. Společnost má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost byla zjištěna.

11.5. V případě, že zboží vykazuje vady zřejmé (zjevné) při jeho odběru, je zákazník povinen, aby si zachoval nároky z vadného zboží dle zákona, oznámit vady zboží společnsoti neprodleně, nejpozději ve lhůtě do 5 (pěti) dnů od převzetí zboží oznámit společnosti výskyt vad formou e-mailu na adresu produkce@fanswear.cz Stejně tak postupuje zákazník i při reklamaci množství v dodávce. Množstevní rozdíly zjištěné kupujícím mimo prostory společnosti, musí být pro uznání doloženy svědectvím třetí nezávislé osoby.

11.6. Je-li zboží dodáno s vadami nebo odpovídá-li společnost za výskyt vad v záruční době, vzniká zákazníkovi odchylně od § 2106 až § 2111 občanského zákoníku nárok na odstranění vady. Odstranění vady se provede podle volby společnosti dodáním náhradního zboží nebo provedením opravy. Není-li možné provést odstranění vady, protože není k dispozici zboží nutné k provedení díla nebo není možné provést opravu, má zákazník právo na slevu z ceny. Při reklamaci potisku, nebo výšivky na dodané zboží , ručí společnost za dodané zboží pouze do výše sjednané ceny potisku, nebo výšivky. Další nároky, zejména nároky na náhradu nepřímých a následných škod, jsou z titulu odpovědnosti za vadné plnění vyloučeny.

11.7. Zákazník nemůže u společnosti požadovat odstranění vady zboží, tj. uplatnit nárok z odpovědnosti za vady, pokud nepředloží vadné zboží, a to všechny kusy, u kterých je vada reklamována.

11.8. Společnost se vyjádří k oprávněnosti reklamace do 30 kalendářních dnů ode dne dodání vadného zboží na provozovnu společnosti na adrese Kopečná 7, 602 00 Brno

11.9. Výskyt vady nemá vliv na povinnost zákazníka zaplatit cenu.

11.10. Je-li zákazníkovi poskytnut určitý počet kusů zboží se slevou z důvodu výskytu vady, nevztahuje se na tyto kusy odpovědnost společnosti za vady. Aby zákazník mohl uplatnit nárok z odpovědnosti za vady u ostatních kusů, musí současně se zbožím, u kterého je reklamována vada, předložit všechny kusy, na které mu byla poskytnuta sleva, a to za účelem vyloučení pochybností, zda není reklamováno zboží, na které byla poskytnuta sleva.

11.11. V případě, že je zákazník spotřebitel postupuje se při řešení vad ze zboží podle příslušných ustanovení zák. 89/2012 Sb. pokud nelze postupovat podle těchto VOP.

Ochrana osobních údajů

12.1. Společnost se při své obchodní činnosti řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Veškerá data poskytnutá zákazníkem jsou uchována a chráněna před zneužitím a nebudou poskytnuta třetím subjektům k dalšímu využití. Data zákazníka mohou být využita pouze společností pro účely statistického zpracování a komunikace se zákazníkem.

12.2. Zákazník má právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to písemným prohlášením doručeným společnosti. Zákazník má dále právo písemně požádat společnost o informace o zpracování svých osobních údajů obsahující (i) účel zpracování osobních údajů; (ii) vymezení osobních údajů, které jsou či byly předmětem zpracování společně s uvedením jejich zdroje; a (iii) údaje o příjemcích těchto informací.

Závěrečná ustanovení

13.1. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost o jakékoli překážce, která brání splnění jeho povinnosti.

13.2. Závazkový vztah mezi společností a zákazníkem se řídí českým právem, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

13.3 Tyto Podmínky jsou platné a účinné dnem 11.5.2022

Tiskneme pro uznávané značky
HC Olomouc HC Škoda Plzeň SK Slovan Bratislava Snowbitch Ducati FC Zbrojovka HC Muni Jägermeister Vyškov Heerenveen
Top